۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر

بدینوسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند:

افیلیشن دانشگاه

به فارسی: دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

افیلیشن کمیته تحقیقات:

به فارسی: کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: Student Research Committee Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

افیلیشن دانشکده بهداشت

به فارسی: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: School of Health, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

افیلیشن دانشکده پرستاری مامایی

به فارسی: دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: School of Nursing and Midwifery, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

افیلیشن دانشکده پزشکی

به فارسی: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: School of Medicine, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

افیلیشن دانشکده پیراپزشکی

به فارسی: دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: School of Allied Medical Sciences, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

افیلیشن مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

مقالات فارسی: مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی ره، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت ایران

مقالات انگلیسی: Clinical Research Development Center of Imam Khomeini Hospital, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft , Iran

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • Gap Massenger
  • Academi Email
  • gmail
  • telegram